Ugovor o prodaji na daljinu

Poštovani kupci,

Obaveštavamo Vas da se, prema Zakonu o zaštiti potrošača (Službeni glasnik RS, br. 62/2014 i 10/2016 - drugi zakon), kupovina preko naše prodajne internet stranice www.ap-sporting.rs smatra prodajom na daljinu.

Zakon za slučaj prodaje na daljinu ustanovljava pravo kupca, koji se smatra potrošačem (fizičko lice koje proizvod kupuje radi namirenja svojih individualnih potreba, a ne radi obavljanja profesionalne delatnosti), da odustane od ugovora u roku od 14 dana od dana kada mu je roba predata. Prilikom odustanka kupac može, ali ne mora da navede razloge zbog kojih odustaje.

Obrazac/Izjava o odustanku od ugovora proizvodi pravno dejstvo od dana kada je dostavljena trgovcu.

U slučaju odustajanja od ugovora, potrošač ima pravo na povraćaj novca ili na zamenu za drugi proizvod. Novac se kupcu vraća po prijemu robe, nakon što se utvrdi da je roba neoštećena i ispravna.

Kupac je dužan da robu vrati bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je poslao obrazac za odustanak. Po isteku roka od 14 dana od dana kada je poslao izjavu o odustajanju, roba se više ne moze vratiti.
Prilikom povraćaja robu je obavezno vratiti u ispravnom i nekorišćenom stanju, u originalnom i neoštećenom pakovanju, pri čemu se mora priložiti i račun.

Po prijemu robe, utvrdiće se da li je ista ispravna i neoštećena. Kupac odgovara za neispravnost ili oštećenje robe koji su rezultat neadekvatnog rukovanja, tj. kupac je isključivo odgovoran za umanjenu vrednost robe koja nastane kao posledica rukovanja na način koji nije adekvatan, odnosno prevazilazi ono što je neophodno da bi se ustanovili njena priroda, karakteristike i funkcionalnost. Ukoliko se utvrdi da je nastupila neispravnost ili oštećenje robe krivicom kupca, odbiće se vraćanje cene i proizvod će mu biti vraćen na njegov trošak.

Trgovac je dužan da potrošaču bez odlaganja vrati iznos koji je potrošač platio po osnovu ugovora, a najkasnije u roku od 14 dana od dana prijema izjave o odustanku, a nakon prijema robe u ispravnom stanju. Troškove vraćanja robe i novca snosi kupac, osim u slučajevima kada kupac dobije neispravan ili pogrešan artikal.

Dokumenta koja možete preuzeti:

1. Ugovor o prodaji na daljinu
2. Izjava o odustajanju

 


UGOVOR O PRODAJI NA DALJINU

 
                             
Zaključen dana: ______________________  u: Beogradu  između: AP Sporting doo , Bežanijska 10, 11080 Beograd Zemun, mat.br. 20938498, PIB: 108138157, koga zastupa Ivan Petrović, direktor  - u daljem tekstu: Prodavac

i
____________________________________________________________________________________________________________- u daljem tekstu: Kupac

 

Član 1.
Ovim ugovorom Prodavac prodaje, a Kupac kupuje robu naručenu dana: ____________________.  godine, po narudžbini broj:___________ (u daljem tekstu: roba). Prodavac je obavezan da Kupcu preda robu tako da Kupac postane njen vlasnik, dok se Kupac obavezuje da za to isplati cenu i preuzme robu.
Ovaj ugovor zaključen je kao ugovor o prodaji na daljinu u smislu člana 27. Zakona o zaštiti potrošača (Službeni glasnik RS", br. 62/2014 i 6/2016 - drugi zakon), jer je zaključen posredstvom interneta kao sredstva komunikacije.

Član 2.
Kupac zaključenjem ovog ugovora potvrđuje da ga je Prodavac pre njegovog zaključenja obavestio o:
- osnovnim obeležjima i poreklu robe ili usluge;
- adresi i drugim podacima koji su od značaja za utvrđivanje identiteta Prodavca, adresi na kojoj Prodavac posluje i adresi na koju Kupac može da uputi pritužbe;
- prodajnoj ceni kao i o svim dodatnim poštanskim troškovima i troškovima transporta i isporuke i mogućnosti da se ti troškovi mogu staviti potrošaču na teret;
- načinu plaćanja, načinu i roku isporuke, načinu izvršenja drugih ugovornih obaveza, kao i načinu na koji se postupa po pritužbama potrošača;
- pravu potrošača na jednostrani raskid ugovora pod uslovima koji su propisani zakonom;
- podršci koju trgovac pruža potrošaču posle prodaje, ugovornim garancijama i uslovima pod kojima Kupac ima pravo na ugovorne garancije;
- vremenu na koje se ovakvi ugovori zaključuju;
- obavezi Kupca da pruži određeni oblik obezbeđenja na zahtev Prodavca i uslovima pod kojim obaveza postoji;
- uslovima za jednostrani raskid ugovora;
- da postoji kodeks ponašanja koji obavezuje trgovca i da se može izvršiti uvid u taj kodeks posetom internet stranicama Prodavca;
- ceni upotrebe sredstava komunikacije na daljinu, ukoliko se ne obračunava po osnovnoj tarifi;
- činjenici da Kupac stupa u ugovorni odnos sa Prodavcem i da uživa zaštitu u skladu sa Zakonom;
- mogućnosti vansudskog rešavanja sporova.

Član 3.
Prodavac je dužan da Kupcu isporuči robu u roku od 1 do 4 radna dana od dana zaključenja ovog ugovora, s tim da rok ne može biti duži od 30 dana.
Isporuka robe izvršiće se putem Kurirske službe. Ukoliko je vrednost naručene robe jednaka ili veća od 3000 dinara, troškove isporuke snosi Prodavac (AP Sporting d.o.o), a ukoliko je vrednost naručene robe manja od 3000 dinara, troškove isporuke po cenovniku kurirske službe snosi Kupac i plaća ih kurirskoj službi.
Isporuka će biti izvršena Kupcu ili licu koje je on ovlastio, ili prevoziocu a po nalogu Kupca.

Član 4.
Kupac je dužan da prilikom prijema robe pregleda robu i proveri njenu saobraznost sa naručenom.
U slučaju da primalac ili ovlašćeno lice prilikom uručenja pošiljke izrazi sumnju postojanje nedostataka koji se mogu uočiti pregledom pošiljke, zbog oštećenja ili umanjenja sadržine pošiljke, zaposleni Kurirske službe će u prisustvu primaoca ili ovlašćenog lica predmetnu pošiljku komisijski otvoriti i o tome sačiniti zapisnik.
Za skrivene nedostatke koji su postojali u momentu prelaska rizika na Kupca, Prodavac odgovara u roku od dve godine od predaje stvari, ako se pokažu u roku kraćem od šest meseci od dana prijema robe, čime se ne isključuje pravo Prodavca da dokazuje suprotno.
Momenat prelaska rizika sa Prodavca na Kupca je momenat predaje robe Kupcu ili licu koje je Kupac ovlastio za prijem robe u njegovo ime.
U slučaju postojanja nedostataka za koje Prodavac odgovara, na prava Kupca i postupak ostvarivanja prava, primenjuju se odredbe Zakona, osim ako je ugovoreno drugačije.

Član 5.
Kupac se obavezuje da za robu koje je predmet ovog ugovora isplati Prodavcu iznos od: ______________  dinara. 

Član 6.
Kupac ima pravo da da odustane od ovog ugovora zaključenog na daljinu, u roku od 14 dana, bez navođenja razloga i dodatnih troškova, osim troškova vraćanja robe, koje u ovom slučaju snosi Kupac.
Kod ugovora o prodaji robe, rok od 14 dana računa se od trenutka kada roba dospe u posed (državinu) Kupca, odnosno trećeg lica koje je odredio Kupac, a koje nije prevoznik.
Kupac ostvaruje pravo na odustanak od ugovora Izjavom koju može dati na posebnom obrascu za odustanak od ugovora zaključenog na daljinu. Izjava o odustanku od ugovora kod ugovora na daljinu smatra se blagovremenom ukoliko je poslata Prodavcu u roku iz stava 1. ovog člana.
Prodavac će u trenutku zaključenja ugovora, a najkasnije prilikom isporuke robe predati Kupcu u pisanoj formi, na trajnom nosaču zapisa ili elektronskom poštom, obrazac za odustanak i primerak ovog ugovora.
Obaveštenje Kupcu iz člana 27. st. 1. i 2. Zakona o zaštiti potrošača (adresa poslovanja Prodavca i adresa elektronske pošte Prodavca offic?@ap-sporting.rs  na koju Kupac može da izjavi reklamaciju) nalazi se u tekstu ovog ugovora.
Protekom roka iz stava 1. ovog člana, prestaje pravo Kupca na odustanak od ugovora.
Prodavac je u slučaju zakonitog odustanka od ugovora dužan da Kupcu bez odlaganja vrati iznos koji je Kupac platio po osnovu ugovora, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je primio obrazac za odustanak.
Prodavac može da odloži povraćaj sredstava dok ne dobije robu koja se vraća. Kupac je dužan da vrati robu Prodavcu ili licu ovlašćenom od strane Prodavca, bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je poslao obrazac za odustanak.
Kupac snosi isključivo direktne troškove vraćanja robe. Kupac je isključivo odgovoran za umanjenu vrednost robe koja nastane kao posledica rukovanja robom na način koji nije adekvatan, odnosno prevazilazi ono što je neophodno da bi se ustanovili priroda, karakteristike i funkcionalnost robe. Kupać će robu vratiti u neoštećenoj originalnoj ambalaži, sa svom pripadajućom dokumentacijom koja se nalazi u originalnom pakovanju i u istom stanju u kakvom je i isporučena, bez ikakvih mehaničkih ili bilo kakvih drugih oštećenja.
Kupac nema pravo da odustane od ugovora u slučaju:
a) isporuke robe ili pružanja usluga čija cena zavisi od promena na finansijskom tržištu na koje Prodavac ne može da utiče i koje mogu nastati tokom roka za odustajanje;
b) isporuke robe proizvedene prema posebnim zahtevima Kupca ili jasno personalizovane;
c) isporuke zapečaćene robe, koja je otpečaćena nakon isporuke;
d) isporuke robe koja se, nakon isporuke, zbog svoje prirode neodvojivo meša sa drugom robom;
e) isporuke robe ako je izvršenje započelo posle prethodne izričite saglasnosti Kupca i njegove potvrde (elektronskom poštom ili napismeno) da zna da na taj način gubi pravo na odustanak od ugovora.
Kupac je odgovoran za štetu koja nastane propuštanjem da preuzme robu koju mu je poslao Prodavac u skladu sa ovim ugovorom. Pod štetom se podrazumeva oštećenje na robi, kao i troškovi koje Prodavac ima zbog propuštanja Kupca da preuzme robu, kao što su: troškovi čuvanja, prepakivanja, vraćanja robe i slično.

Član 7.
U slučaju spora, ugovarači su saglasni da se pokuša njegovo rešavanje vansudskim sredstvima u skladu sa Zakonom.

Član 8.
Ugovor je zaključen posredstvom elektonske pošte, pri čemu je prodavac ugovor putem emaila prosledio kupcu. 

Prodavac                                                                                                                     Kupac

AP Sporting doo. Beograd                                                                          ______________________

 
 

IZJAVA

o odustajanju od ugovora zaključenog na daljinu ili ugovora koji se zaključuje izvan poslovnih prostorija

Popunjava trgovac Naziv: Adresa:
  AP Sporting doo Bežanijska 10, 11080 Zemen
  Broj telefona/faksa: Elektronska pošta:
  011/2612-167 office@ap-sporting.rs
Popunjava potrošač Ovim obaveštavam da odustajem od sledeće robe iz ugovora o prodaji iz Narudžbine broj: __________
 

 

Datum zaključenja ugovora: Datum prijema robe:

 
 
Razlozi za odustanak (nije obavezno popunjavati):


 
Ime i prezime potrošača:

 
Adresa potrošača:

 
Potpis potrošača 
(ukoliko se dostavlja poštom ili faksom):
Datum 
(popunjavanja obrasca)